Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

na základe aktuálneho usmernenia z ÚPSVaR v Galante Vám oznamujem zmeny
 v poskytovaní dotácií na stravu od nového školského roku 2021/2022:
 - ukončí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ
 - dotácia sa bude poskytovať:
   A, v zmysle §4 ods.3 písm. b) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v
 pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dotáciách") na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Potvrdenia prosíme odovzdať triednym p. učiteľkám do 29. 7. 2021, inak nebude mať dieťa nárok na podporu v HN.

V prípade detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, treba najprv vyplniť tlačivo „Formulár na posúdenie príjmu“ a odovzdať na ÚPSVAR najneskôr do 31. 07. 2021 vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci. Následné potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v ŽM odovzdá rodič na OSS MsÚ (oddelenie spoločenských služieb).

B, v zmysle §4 ods.3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu). Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje čestným vyhlásením (vzor v prílohe mailu). Tieto vyplnené a podpísané čestné vyhlásenia tiež prosím odovzdať na OSS MsÚ do 31.07.2021.

Potrebné tlačivá nájdete na našej webovej stránke ZVEREJŇOVANIE - TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE.