Oznam

Vážení rodičia.

Na základe aktuálnych informácií a odporúčaní RÚVZ v Galante, manuálu "Návrat do škôl 2021 (od 7. apríla 2021)" MŠVVaŠ SR a rozhodnutia Krízového štábu mesta Galanta, zriaďovateľa Mesta Galanta, Vám oznamujeme, že materská škola bude od 12.04.2021 v prevádzke v bežnom režime pre všetky deti. V prevádzke bude aj alokovaná trieda na ul. Úzka.

Podmienkou nástupu detí je vyplnenie čestného vyhlásenia ( na stránke - tlačivá na stiahnutie) a potvrdenie o negatívnom teste zákonného zástupcu a osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o platnej výnimke z testovania.

Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať nariadenia ÚVZ SR, RÚVZ v Galante, školský poriadok.

Vstup zákonného zástupcu a sprevádzajúcej osoby do zariadenia je možný len s respirátorom.