Informácia o voľnom pracovnom mieste – kuchár/kuchárka

Informácia o voľnom pracovnom mieste – kuchár/kuchárka
Miesto výkonu práce:
Materská škola sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta
Termín nástupu:
01.09.2022

Rozsah úväzku:
100 %
Požiadavky na uchádzača:


Vzdelanie:
- stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár - čašník
-  odborná prax minimálne 1 rok


Ďalšie požiadavky:
- flexibilita
- kreativita
- tvorivosť
- manuálna zručnosť
- zodpovednosť
- samostatnosť


Stručný popis činnosti pracovného miesta:
- príprava pokrmov podľa receptúr pre školské stravovanie, výdaj jedla, normovanie,
dodržiavanie základných pracovných postupov
- dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku
- hospodárne používanie surovín


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní príp. praxi
- zdravotný preukaz
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov


Plat:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, - pracovná trieda 2 + navýšenie v platovom stupni podľa počtu odpracovnaných rokov (
od 646,00 € do 701,00 € ) + osobný príplatok


Kontakt:
Materská škola Sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta
e-mail: slusnakovaolga@centrum.sk
Telefón: 031/ 780 58 74
Žiadosti spolu s profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte
e-mailom ( slusnakovaolga@centrum.sk ).


Adresa školy:
Materská škola
Sídl. SNP 999/29
924 01 Galanta
031/780 58 74